کره‌دوغی‌گاوی‌وگوسفندی‌ (فروشی) (ویژه)

استان : البرز
شهر : [ مرکز ] کرج و حومه
دسته بندی : لبنیات و عسل
قیمت : کره‌گاوی‌۶۰۰۰۰‌گوسفندی‌۱۶۰۰۰۰‌تومان
توضیحات : محصول‌روستا‌تهیه‌شده‌از‌بهترین‌شیر‌لیلی‌داغی‌وپرچین‌بلاغ‌مراغه
شماره تماس : 09381021489
اشتراک گذاری
تصاویر :
بدون تصویر !